Спа процедурите – наслада за тялото и душата

Защо да се поглезим със СПА?

Спа процедурите определено са едни от най-често използваните форми за релаксация, с които да отделите време за себе си и да се почувствате специални. Те съществуват още от древността, а самият термин СПА в превод означава “здраве чрез вода”.

Днес съществуват редица спа терапии, вариращи от парна баня до финландска сауна, инфрачервена сауна, солна стая и други. Въпреки че имат различен ефект върху нашето здраве, те ни карат да се чувстваме заредени с нови сили и позитивна енергия.

Какви са ползите от спа процедурите ?

Ето кои са главните ползи от спа процедурите

Намаляват стреса

Натовареното ежедневие често оказа негативно влияние върху нашето психологическо състояние. Това от своя страна води до високи нива на стрес и напрежение. Спа процедурите са в състояние да ни помогнат. Чрез тях можем да се отпуснем и отдадем на пълноцен релакс за ума и тялото.

Подобряват кръвообръщението

Научно доказано е, че докато сме във водата, сърцето ни работи по-усилено и става устойчиво на различни заболявания. Ето затова подлагането на спа процедури спомага за подобряване на кръвообръщението и по-добрата работа на сърцето.

Осигуряват пълноценен сън

Спа процедурите са ненадминато средство за борба с безсънието. Отпускането на мускулите и успокояването на тялото чрез спа процедури спомага за постигане на блаженство, което от своя страна води до по-пълноценен сън.

Видове спа процедури

Ето от кои спа процедури да се възползвате по време на Вашата СПА почивка.

Парна баня с ароматерапия

Парната баня е влажния вариант на финландската сауна, обикновено излъчва топлина около +45 градуса , при влажност на въздуха близка до 100%. Тя е превъзходен начин за прочистване на тялото от вредни вещества. Същевременно така се осигурява и противовъзпалително, болкоуспокояващо и хидратиращо действие. Благодарение на ароматизиращата система се създават допълнителни сетивни удоволствия.

СПА и Уелнес в Аква Спа Хотел Златоград
Парна баня в Аква Спа Хотел Златоград

Финландска сауна с ароматерапия

Във финландската сауна се поддържа температура на въздуха от+ 80 градуса. Изградена от ароматна дървесина, в комбинация с редуване със студена вода е много благоприятна за детоксикацията, за подобряване на тонуса, кръвообръщението и засилване на имунната система. Сухият въздух и високата температура облекчават мускулната болка, подобрява сърдечната дейност и кръвното налягане. Използването на суха сауна помага за изгаряне на около 300 калории и загуба на килограми.

СПА и Уелнес в Аква Спа Хотел Златоград
Финландска сауна с ароматерапия в Аква Спа Хотел Златоград

Инфрачервена сауна

Инфрачервената сауна е вид сауна, която използва светлина за генериране на топлина. Инфрачервената сауна може да се използва от всички. При нея тялото се затопля директно, без да се загрява въздуха около вас. Ако температурата в класическата финландска сауна /80-100 градуса/ е висока за вас, тук ще бъдете обгърнати от нежна топлина , без да се натоварва сърцето и дихателната система.

Солна стая

Солната стая пресъздава атмосфера, максимално близо до природата. Целта е да се неутрализира вредното влияние върху организма на редица неблагоприятни фактори – стрес, замърсяване на въздуха и околната среда, психическа и физическа натовареност, динамична работа.

Спа центърът в Аква Спа Хотел Златоград

В Спа центъра на Аква Спа Хотел Златоград може да се възползвате от тези спа процедури, както и от нашата лятна стая и зимна стая.

А идеален завършек на всички процедури е нашата релакс стаята, оборудвана с 3 подгряващи релакс шезлонга, уникално изработени от травертин.

Spa treatments – a delight for body and soul

Why to indugle ourselves with SPA?

Spa treatments are definitely one of the most commonly used forms of relaxation to take time for yourself and make you feel special. They have existed since ancient times, and the term SPA itself means “health through water”.

Today, there are a number of spa therapies ranging from steam bath to finnish sauna, infrared sauna, salt room and more. Although they have different effects on our health, they make us feel energized and energized.

What are the benefits of spa treatments?

Here are the main benefits of spa treatments

They reduce stress

Busy daily life has often had a negative impact on our psychological state. This in turn leads to high levels of stress and tension. Spa treatments are able to help us. Through them we can relax and indulge in a complete relaxation for the mind and body.

Improve blood circulation

It is scientifically proven that while we are in the water, our heart works harder and becomes resistant to various diseases. Therefore, undergoing spa treatments helps improve blood circulation and improve heart function.

Provide adequate sleep

Spa treatments are an unrivaled tool to combat insomnia. The relaxation of the muscles and the calming of the body through spa treatments helps to achieve bliss, which in turn leads to more complete sleep.

Types of spa treatments

Here are some spa treatments to take advantage of during your spa vacation.

Steam bath with aromatherapy

The steam room is a humid version of the Finnish sauna, usually emitting heat of about +45 degrees, with humidity close to 100%. It is a great way to cleanse the body of harmful substances. At the same time, anti-inflammatory, analgesic and hydrating action is also provided. Thanks to the flavoring system, additional sensory pleasures are created.

SPA Center Aqua Spa Hotel Zlatograd
Steam bath in Aqua Spa Hotel Zlatograd

Finnish sauna with aromatherapy

The Finnish sauna maintains an air temperature of + 80 degrees. Made from aromatic wood, in combination with alternating with cold water is very favorable for detoxification, for improving tone, blood circulation and boosting the immune system. Dry air and fever relieves muscle pain, improves cardiac output and blood pressure. Using a dry sauna helps you burn about 300 calories and lose weight.

SPA Center Aqua Spa Hotel Zlatograd
Finnish sauna with aromatherapy in Aqua Spa Hotel Zlatograd

Infrared sauna

An infrared sauna is a type of sauna that uses light to generate heat. The infrared sauna can be used by anyone. It warms the body directly without heating the air around you. If the temperature in the classic Finnish sauna (80-100 degrees Celsius) is high for you, you will be surrounded by gentle warmth here without burdening your heart and respiratory system.

Salt room

The salt room recreates an atmosphere as close to nature as possible. The goal is to neutralize the harmful effects on the body of a number of adverse factors – stress, air and environmental pollution, mental and physical activity, dynamic work.

The Spa Center at Aqua Spa Hotel Zlatograd

At the Aqua Spa Hotel Zlatograd, you can take advantage of these spa treatments, as well as our summer room and winter room.

And the perfect end to all treatments is our relax room, equipped with 3 relaxing sun loungers, uniquely made of travertine.